لیست باقیمت

1باقیمت 1و2باقیمت 2و3و4باقیمت 4و5و6باقیمت 6و7و8باقیمت 8و9وصفرباقیمت